Комбинација од најсовремена технологија и податоците кои се добиваат со цел прецизно таргетирање на интернет корисниците.

Перформанс маркетинг е комбинација од различни активности кои се однесуваат на веб страната а кои се насочени кон остварување конверзии. Тоа е напреден вид на интернет маркетинг со кој што се настојува да се комуницира со потенцијалните купувачи зависно од фазата на процесот на купување во која тие се наоѓаат во моментот - дали собираат информации, започнале процес на купување или се на самиот крај за завршување на купувањето. Активностите го следат купувачот низ целиот процес. Покрај активностите кои се однесуваат на веб страната, перформанс маркетинг вклучува и изработка на landing pages, e-mail marketing, платени PR кампањи и тн.

Перформанс маркетинг ќе Ви овозможи да комуниција во реално време со купувачите кои се во најкритичната точка од процесот на купување, и при тоа ќе Ви донесе реални резултати. Без разлика дали Вашата цел е да ја зголемите базата на нови купувачи или да остварите комуникација со постоечките, Goclick ќе Ви овозможи истото да го постигнете на домашниот или странски пазар.

Дали сте заинтересирани за нашите услуги?


Ајде заедно да направиме нешто неверојатно.

Контактирајте нè

Таргетирање на вистинките купувачи.

Комбинацијата на најсоодветните и најефикасните интернет канали ќе го поедностави начинот да стигнете до нови купувачи. Технологијата и податоците кои таа ни ги нуди даваат можност да се таргетираат точно оние купувачи кои се најпотенцијални и со тоа ги прават интернет маркетинг кампањите ефективни и ефикасни.

Оптимални резултати за вашиот буџет.

Алатките за анализа на податоците овозможуваат да се добијат многу точни информации за сите канали на огласување. На тој начин точно се знае кој канал има најдобри резултати па врз таа основа ќе се врши и распределбата на буџетот со што ќе се постигне и поголем ROI.

Мерливост и транспарентност

Сите активности во Performance marketing-от се мерливи во реално време, додека истовремено имате и целосна транспарентност на трошоците за огласување. Со употреба пак на резултатите од овие кампањи Вие ќе можете да носите умни одлуки кои се најдобри за Вашиот бизнис.

Зошто да го изберете Гоклик?

  • Со ефективен маркетинг ќе зголемиме посета и продажба од вашата веб страница.
  • Маркетинг ќе се приагоди кон вашата дејност и вашите купувачи
  • Гаранцијата за успех е нашиот статус во Google – Google Premier статус
  • Искусен тим
  • Директна комуникација со одговорно лице за вашата кампања.

Дали сте заинтересирани за нашите услуги?


Ајде заедно да направиме нешто неверојатно.

Контактирајте нè